Posted by oat on 06:01 with No commentsคุณสมบัติของผู้รับรองรายได้
          ในการรับรองรายได้ของผู้กู้ยืม ให้ผู้ขอกู้ยืมจัดหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับรอง

         1.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
              เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 (ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
              ของรัฐ พ.ศ.2542)


2.  สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

3.  หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่